Bezoek Chisenga en projecten

familie van de Bree/Hogenbosch

november 2011 -
februari 2012

  1 Inleiding en motivatie
2 Inzamelprojecten
3 Achtergrond informatie inzamelprojecten
4 Tot slot
klik hier voor sponsorbrief

vorig

volgend


1 Inleiding en motivatie

Eind november 2011 zullen wij met ons gezin bestaande uit Jeroen (46), Suzanne (42), Loena (13) en Rosa (10) voor een kleine drie maanden naar Malawi gaan. Onze motivatie om drie maanden ergens anders te verblijven ligt in de behoefte om meer van de wereld te zien, ons bekende luxe Nederlandse leven even te verruilen voor een geheel andere cultuur en levenswijze. Daarnaast wilden we niet alleen reizen maar voor het grootste gedeelte van de tijd op één plek verblijven om het gewone dagelijks leven het best mee te kunnen maken. We vinden het ook belangrijk om iets nuttigs te kunnen doen en iets te kunnen bijdragen in het land waar we verblijven. We hebben voor Malawi gekozen om verschillende redenen. De verscheidenheid, de schoonheid en de vriendelijkheid van het land wordt door velen geprezen. Praktisch gezien was de Engelse voertaal ook niet onbelangrijk, in eerste instantie voor de scholen voor onze kinderen, maar ook voor het uitvoeren van vrijwilligerswerk is het prettig dat je goed met de mensen kunt communiceren.
Voordat we tot de beslissing zijn gekomen om dit met ons gezin te doen is er ook een periode van twijfel en afweging vooraf gegaan. Vooral de schoolgang en het gezondheidsaspect voor onze kinderen baarde ons zorgen. Na de knoop te hebben doorgehakt bleek er vanuit onze werk en de scholen in Nederland van onze kinderen heel veel medewerking te zijn en zien we nu enorm uit naar de ervaringen die we als gezin zullen opdoen. Er blijven wat zorgen over wat betreft het gezondheidsaspect, vooral omdat Chisenga redelijk afgelegen ligt en we in het regenseizoen gaan (wat veel muggen betekent en slechte wegen). Om hier goed mee om te gaan bereiden we ons goed voor op de reis, zullen we veel preventieve maatregelen nemen en zo veilig als mogelijk reizen.
Omdat we graag vrijwilligerswerk wilden gaan doen hebben we gezocht naar een stichting die al in Malawi actief is, ons zou aanspreken, en de vraag en mogelijkheid had tot vrijwilligerswerk ter plekke. Op internet zijn wij gestuit op de Odini Malawi Stichting. We waren direct enthousiast over de veelzijdigheid, de rustige uitstraling van de stichting en de directe en kleinschalige hulp. Het contact met Ada en Alfred was erg positief en in samenspraak met hen (welke behoefte is er vanuit de stichting, wat is realistisch om te doen in het tijdsbestek en wat past bij ons) zijn we tot een aantal ideeën/activiteiten gekomen. Naast deze activiteiten bekijken we ook ter plekke waar behoefte aan is en waar wij evt. iets aan kunnen bijdragen. De volgende activiteiten willen we gaan uitvoeren:
• Het werven van nieuwe (wees) kinderen die gesponsord kunnen worden voor de middelbare school periode.
• Het geven van sportles op een eerder aangelegd sportveldje in het dorp.
• Het geven van bijles aan kinderen uit het dorp.
• Het regelen en organiseren van onderstaande projecten waarvoor we geld in willen zamelen.

 
 


2 Inzamelprojecten:

De projecten waar we geld voor willen inzamelen zijn we samen met Ada en Alfred overeengekomen. We hebben ook hier gekeken welke behoefte er bestaat, wat realistisch is om uit te voeren in een kort tijdsbestek en wat ons aansprak. De projecten die we hebben gekozen zijn kleinschalig en overzichtelijk. Voor het inzamelen van geld hebben we één A4tje opgesteld (zie elders op website) waarin we kort vertellen wat we waar gaan doen, waarvoor we geld in willen inzamelen en hoe mensen geld over kunnen maken. Dit A4tje sturen we aan familie/vrienden/kennissen/collega’s buren/ouders van school/andere belangstellenden. Verder is onze jongste dochter samen met vriendinnetjes ook bezig om geld in te zamelen door middel van zelfbedachte acties (bv. kaarten maken en deze verkopen). Ook is er een kans dat studenten van de school van Jeroen (MBO Rijn IJssel in Arnhem) een actie bedenken om de Stichting te ondersteunen.
Voor onderstaande projecten willen we geld inzamelen:
• Sponsoring van (wees)kinderen voor de middelbare school. Lagere school is gratis in Malawi, de middelbare school kost wel geld. Voor een bedrag van €20,- per maand kan een kind naar de middelbare school (lesgeld, boeken en schoolmaaltijden).
• Schooluniformen, schriften een pen en rugzak voor een X aantal kinderen op de lagere en/of middelbare school in Chisenga, kosten €20,- per kind.
• Ambulance fiets voor zieken en vervoer van zwangere vrouwen naar de hulppost in het dorp. Kosten van een ambulance fiets zijn € 450,-

Overwegingen voorafgaande de inzamelprojecten
Graag wil ik nog even noemen dat we van tevoren ons zelf hebben afgevraagd of we er goed aan doen om geld in te zamelen en hiermee projectjes in Malawi te financieren. De gedachten die we hierover hadden, hebben o.a. te maken dat je door het financieel ondersteunen van mensen je toch een soort afhankelijkheidspositie verkrijgt. De keuzes voor de projecten die je maakt zijn natuurlijk wel afgestemd op de behoeftes daar, maar uiteindelijk beslissen wij (met de stichting) waar het geld aan wordt besteed. Vragen die ook spelen zijn; houd je hiermee de (financiële) ongelijkheid juist niet in stand , maak je mensen minder actief, doorkruis je grotere ontwikkelingen in het land door dit soort kleine hulpprojectjes…..? Allemaal vragen waar op verschillende manieren naar gekeken kan worden en wat je zou kunnen laten besluiten dat het juist niet verstandig is om geld in te zamelen. Ons uiteindelijke besluit om toch wel te kiezen voor het financieel ondersteunen van de projecten heeft te maken met onze gedachten dat, zolang er nog zeer grote financiële ongelijkheid is, de regering in Malawi het nog niet zelf lukt om gezondheidszorg en onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken en er zo’n groot verschil is tussen arm en rijk, het beter is om wel op een directe kleinschalige manier hulp te geven, dan niets doen. Onze toegang en bezit tot financiële middelen willen we juist delen en gebruiken om hiermee een klein verschil te maken voor mensen daar. Het blijft een lastig vraagstuk voor ons maar we denken momenteel met deze een goede keuze gemaakt te hebben.

 
 


3 Achtergrond info inzamelprojecten/sponsorprojecten

Sponsoring van (wees)kinderen voor de middelbare school
Momenteel worden er door de Odini Malawi Stichting al een aantal kinderen gesponsord. Kinderen die door omstandigheden niet in staat zijn om de middelbare school te kunnen betalen maar wel de wil en intelligentie hebben om naar school te gaan, komen hiervoor in aanmerking. Er zijn een aantal kinderen die al zijn afgestudeerd (zie elders info hierover op de website). Vanuit de stichting was de vraag om nieuwe kinderen op te nemen voor in het sponsor project en tevens nieuwe sponsoren te zoeken. De mogelijkheid voor scholing voor een kind is eigenlijk een recht, maar in Malawi geldt dat zeker niet voor alle kinderen. We vinden het financieren van een kind/kinderen om de school te kunnen laten volgen een zeer constructieve vorm van hulp. Wij wilden dit onderdeel heel graag op ons nemen. De kosten van het sponsoren van kinderen zijn rond de € 20,- per maand (afhankelijk van school en privé omstandigheden). Een bestuurslid van de stichting in Malawi onderhoudt de contacten met de desbetreffende kinderen en scholen. Dit bestuurslid stort het lesgeld drie maal per jaar direct naar de desbetreffende scholen zodat het kind onderwijs kan volgen. Daarnaast wordt individueel bekeken wat het kind thuis nog nodig heeft, zoals reisgeld of geld voor boeken/schooluniform. Dit wordt dan direct naar de kinderen/ouders/verzorgers overgemaakt. De mondelinge afspraak is dat een kind dat gesponsord is later ook een ander kind gaat sponsoren als hij of zij daar financieel toe in staat is. Mocht je graag een kind sponsoren en het ook leuk vinden om persoonlijk contact met het desbetreffende kind te hebben dan is dat mogelijk. Neem in dat geval even contact op met ons of iemand van de Stichting. De financiële bijdrage kan zowel maandelijks of jaarlijks worden overgemaakt een eenmalige storting is ook mogelijk. Afhankelijk van het aantal nieuwe sponsoren die zich melden, zullen we een aantal sponsor kinderen zoeken. Het is natuurlijk heel mooi om een kind de mogelijkheid te bieden op scholing en ze zo een basis te geven op een (betere) baan. We zullen kinderen/verzorgers benaderen via school/weeshuis of kinderen die op een andere manier op ons pad komen. Belangrijk is dat wij bij verschillende mensen goed informeren waarom het kind in aanmerking zal komen, wat zijn situatie is en of het kind gemotiveerd is om te leren.

School uniformen
In Malawi is het dragen van een school uniform verplicht. Voor veel mensen is het moeilijk of onmogelijk om de kosten voor een schooluniform te bekostigen. Op sommige scholen wordt het oogluikend toegelaten dat kinderen zonder uniform naar school mogen, maar er zijn ook ouders die daarom hun kind niet naar school laten gaan omdat ze niet willen dat hun armoede wordt gezien. Voor deze groep kinderen of weeskinderen willen wij school uniformen, een schrift en een pen kopen. In overleg met de directie van één of meerdere scholen (lagere en evt. ook middelbare) bekijken we wie hiervoor in aanmerking komt. De uniformen zullen we ter plekke laten maken zodat zowel de stofverkopers als de naaisters er ook profijt van hebben. Ook pennen en schriften willen we in Malawi kopen. Afhankelijk van de hoogte van het ingezamelde geld bekijken we hoeveel schooluniformen en toebehoren we kunnen bekostigen.

Ambulance fiets
In Chisenga is er een kleine hulppost. Deze post is gelegen net buiten het dorp. Bij ziektes/ongevallen/geboortes kan het zijn dat je 45 min of meer moet wandelen om naar de post te komen. Als wandelen niet meer kan moeten de mensen worden gedragen door anderen. Auto’s zijn er nauwelijks in Chisenga. Om een zieke of zwangere vrouw te kunnen vervoeren willen we een ambulancefiets voor de dorpsbewoners aanschaffen. Hierop kan de zieke comfortabeler worden vervoerd. Het onderhoud en beheer van de fiets zal door de stichting worden gedaan. De fiets kan door iedereen in het dorp worden geleend. Mocht de patiënt naar de dichtstbijzijnde kliniek moeten (42 km verderop in Chitipa) dan kan er gevraagd worden om een districts ambulance. Er is één ambulance in omloop in de wijde omgeving. In noodgevallen zou ook de ambulance fiets hiervoor gebruikt kunnen worden. De ambulance fiets willen we bestellen bij een bedrijfje in Lilongwe, de hoofdstad van Malawi. Het is een ‘social business’ opgericht door een Nederlander. Dit bedrijfje maakt ambulancefietsen en andere fiets- of duwkarren. Zie voor meer informatie de website van dit bedrijf: www.sakaramenta.com. Kosten voor een ambulance fiets en toebehoren (fiets, stretcher, zon en regenbescherming) en de vervoerskosten naar Chisenga liggen rond de € 450,-.


4. Tot slot
We hopen de lezer een duidelijk beeld gegeven te hebben van de motivatie en doelen van de projecten die we willen realiseren. Wij gaan ons best doen om in de (korte) tijd dat wij in Malawi zijn de projecten te verwezenlijken.

We voelen ons verantwoordelijk dat het geld wat door mensen in Nederland is gegeven ook in zijn geheel, direct en goed terecht komt bij de mensen, daar waar het hardst nodig is en waarvoor het bedoeld is.

Onze dank aan alle mensen die interesse hebben getoond en/of een financiële bijdrage hebben gedaan. In Malawi zullen we verslag doen van de vorderingen en onze ervaringen. Dit zal ook te lezen zijn op de site.

Familie van de Bree/Hogenbosch Laag Soeren,
september 2011